INTEGRITETSPOLICY

Version 1.0
Uppdaterad 02/11/2021
BeLiving (www.beliving.org) ägs och drivs av Be the shift AB org.nr 559244–0100 är ett svenskt aktiebolag som tillhandahåller: 1. Matchning av hyresgäster och hyresvärdar i smarta boendelösningar, så kallat co-living. 2. Utförande av hushållsnära tjänster genom matchning av uppdragstagare och uppdragsgivare för hjälp i och utanför hemmet.
1. Allmän information

Alla personuppgifter som behandlas av BeLiving används för att tillhandhålla, utföra och underhålla BeLivings tjänster. Behandlingen är nödvändig för att administrera och uppfylla avtalet, s k avtalsgrund. De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, elefonnummer och bostadsadress och för de användare som är anslutna till tjänsten även personnummer. Personnummer tillsammans med BankID används för att användare ska kunna verifiera sin identitet och för att BeLiving därigenom ska kunna upprätthålla en trygg och säker tjänst.

 

BeLiving tar emot och behandlar personuppgifter varje dag för att kunna genomföra matchning och utföra våra uppdrag. Med personuppgifter avses namn, adress, personnummer, e-post och information om personens bakgrund, såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, intressen, preferenser, information från referenser, information om anhöriga och annan information som är relevant för tjänsterna. Denna integritetspolicy beskriver hur BeLiving samlar in och hanterar
personuppgifter med utgångspunkt i datalagstiftningen. Innehållet är relevant för våra anställda, kunder och leverantörer. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att BeLiving behandlar dina uppgifter i enlighet med denna policy.

2. Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas hos BeLiving beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. BeLiving sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

 

De uppgifter som våra användare själva registrerar i sin profil på vår webbsida läggs automatiskt in i BeLivings verksamhetssystem. Där kommer de att sparas så länge kontot är aktivt eller under pågående rekrytering eller relation. Ett konto räknas som aktivt från dess att användaren registrerar sig i vår kandidatbank till dess att avregistrering eller meddelande till oss om att användaren inte längre är vill matchas mot lediga tjänster eller finnas med i våra
register.


– Avtal sparas under innevarande år samt tio år därefter.
– Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser (såsom uppgifter om
tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut mm) sparas under
avtalstiden och därefter under sju (7) år.
– Kontrolluppgifter sparas tills dess att BeLivings åtaganden upphört.

3. Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Det samtycke som lämnats enligt denna Integritetspolicy täcker även att den information som en användare förser BeLiving med och som kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet med det är att vi ska kunna förse kandidater, användare, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster. Det kan exempelvis ske genom att vi skickar ut viktig information, nyheter och uppdateringar som kan vara av intresse för dig. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i detta syfte.
4. Användande av BeLivings webbplats och cookies

www.BeLiving.org använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen.


Webbplatsen innehåller två typer av kakor – så kallade sessionskakor och persistenta kakor.


Sessionskakor lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. De används för att du ska kunna utföra dina bankärenden och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren.


Persistenta kakor sparar en fil under en begränsad tid på din dator, se nedan. Webbplatsen använder persistenta kakor för att följa din navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen, se nedan. Informationen används bland annat för att förbättra webbplatsen och för att visa digitala erbjudanden även på andra webbplatser.

5. Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.

6. Användande av e-post
För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med våra användare, kunder, leverantörer och övriga intressenter använder BeLiving e-post. Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning i dataskydds- förordningen. Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom BeLiving.
7. Skyddet för personuppgifter
BeLiving har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att alla insamlade personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. BeLiving anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa BeLiving regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.
8. Delning av personuppgifter utanför bolag i BeLiving

BeLiving kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för vårt tjänsteerbjudande kan personuppgifter lämnas vidare till BeLivings kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster. I de fall det är nödvändigt kan BeLiving även komma att lämna ut personuppgifter till annan tredje part, såsom BeLivings leverantörer av bland annat löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag. Parter som BeLiving kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om BeLiving
lämnar ut personuppgifter till BeLiving leverantörer utanför EES kommer vi att vidta åtgärder Sida 4 av 3 för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.


Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall BeLiving omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

9. Personuppgiftsansvarig
Be the shift AB, org. 559244–0100 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
10. BeLiving som personuppgiftsbiträde
BeLiving är i huvudsak personuppgiftsansvarig för våra lagrade personuppgifter. Det kan dock förekomma situationer där BeLiving inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje part. När BeLiving behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje part och BeLiving är då bunden av de instruktioner som BeLiving fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan BeLiving inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy. BeLiving kommer dock alltid att säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.
11. Undantag
Ibland annonseras tjänster från BeLiving på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av BeLiving. BeLiving har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till BeLiving webbsida. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och BeLiving är inte ansvarig för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av BeLiving webbplats. Denna Integritetspolicy är inte heller tillämplig på behandling som utförs av testföretag.
12. Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter som BeLiving behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Ansökan om att ta del av dessa personuppgifter ska ske skriftligt undertecknad ställd till ditt närmsta geografiska BeLiving-kontor (under stycket
Personuppgiftsansvarig) Du hittar postadress på vår hemsida www.BeLiving.org. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter.


Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva några av dina rättigheter

når du oss på hello@beliving.org. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

13. Ändringar i denna Integritetspolicy
BeLiving förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats, www.beliving.org. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar innehållet på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till BeLiving personuppgiftsbehandling.
14. Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@beliving.org
Uppdaterat datum: 1 november 2021