ANVÄNDARVILLKOR

Genom att använda tjänster från BeLiving godkänner användaren organisationens användarvillkor. 
1. ALLMÄNT
1.1 Allmänt om tjänsten
BeLiving är en svensk organisation som ägs och drivs av Be the shift AB org. 559244–0100 och som tillhandahåller tjänster via en plattform online. Tjänsten möjliggör matchning mellan hyresgäster som önskar hyra och hyresvärdar som önska hyra ut utrymmen i den egna bostaden (nedan angivet ”Boendetjänsten”), genom smart boende så kallat co-living. BeLiving matchar även Uppdragsgivare med Arbetstagare för utförande av tjänster i och utanför hemmet mot betalning (nedan angivet ”Servicetjänsten”). Servicetjänster kan utföras av såväl Hyresgästen som av extern part och regleras i ett Serviceavtal. Plattformen återfinns på www.beliving.org
1.2 Förklaring av begrepp

Boendetjänsten: Den tjänst som erbjuds användaren i form av matchning mellan hyresgäst och hyresvärd, för ett smart inneboende. Boendeformen regleras i ett Hyreskontrakt. Servicetjänsten: Den tjänst som erbjuds användaren i form av matchning mellan Uppdragsgivare och Arbetstagare, för utförande av sysslor i och utanför hemmet åt Uppdragsgivaren, mot betalning. Tjänsten regleras i ett Serviceavtal och kan . Trivselavtal: De regler som Hyresgäst och Hyresvärd måste godkänna och bruka för ett trivsamt avtalsförhållande gällande boendetjänsten. Integritetspolicy: Skriftligt dokument för hur BeLiving hanterar personuppgifter.

1.3 Registrering
För att registrera sig på BeLiving krävs det att användaren är minst 18 år gammal. BeLiving förbehåller sig rätten att kontrollera att användaren uppfyller ovanstående krav. Användarvillkoren utgör ett avtal mellan BeLiving och användaren avseende användarens nyttjande av tjänsterna och gäller för nyttjandet så länge användaren är registrerad hos BeLiving.
1.4 Avgränsningar

BeLiving erbjuder inte någon form av andrahandsuthyrning. BeLiving är inte heller en fastighetsmäklare eller annan form av mäklare, agent eller försäkrare. BeLiving har ingen insyn i eller inflytande över hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver oss från allt ansvar med anledning därav.

1.5 Ändringar och tillägg
BeLiving förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor enligt eget godtycke och utan någon underrättelse. Genom att fortsätta använda BeLivings tjänster godkänner du de ändrade villkoren. Villkoren finns alltid uppdaterade på BeLivings hemsida för enkel åtkomst för användaren av tjänsten.
1.6 Integritetspolicy
BeLiving är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling och ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och BeLivings integritetspolicy. För mer information om vilka personuppgifter som inhämtas och behandlas hänvisas användaren till Integritetspolicy
2 BOENDETJÄNSTEN
2.1 Registrering av Boendetjänsten
Du registrerar dig genom att färdigställa och skicka in registreringsformuläret som finns tillgängligt via www.beliving.org. Användare åtar sig att enbart ange korrekta och icke missvisande uppgifter i informationen vid registreringen.
2.2 Matchning.
BeLivings uppdrag är att försöka förse användaren med ett förslag på en hyresgäst eller hyresvärd baserat på de uppgifter som angetts vid registreringen. BeLiving ger enbart förslag på matchningar till användarna utifrån deras sökmeriter och användarna ansvarar själva för beslutet att bo tillsammans eller ej. BeLiving kan inte garantera tillgänglighet av sökande hyresgäster eller hyresvärdar och tillhörande bostäder. Det finns således ingen matchningsgaranti. BeLivings organisation lovar dock att alltid göra sitt bästa för att matcha användarna på bästa sätt
2.3 Hyreskontrakt
Användare som matchats i Boendetjänsten och beslutat om ett inneboende reglerar detta förhållande i ett Hyreskontrakt som BeLiving bistår med. Kontrakten är anpassat för BeLivings tjänster och reglerar det förhållande som just BeLiving erbjuder. Kontraktet hänvisar även till regler i ett gemensamt Trivselavtal som parterna ingå överenskommelse om.
2.4 Trivselavtal
Varje användare åtar sig att godkänna det Trivselavtal som finns bifogade till varje Hyreskontrakt. Trivselavtalet innehåller regler för samtliga användare att följa för att Boendetjänsten ska upplevas så trygg och bra som möjligt för samtliga parter. Avtalet ger möjligheter till Hyresvärden och gästen att ge egna beskrivningar och regelförklaringar. Avtalet finns att läsa och hämta Trivselregler
2.5 Hemförsäkring
Hyresgästen i Boendetjänsten åtar sig även att ha en gällande hemförsäkring under sin tid som inneboende hos Hyresvärden.
3 SERVICETJÄNSTEN
3.1 Registrering av Servicetjänsten
Servicetjänsten är en fristående tjänst där en Arbetstagare utför tjänster åt en uppdragsgivare i eller utanför dennes hem. Servicetjänster kan utföras av den som är inneboende och redan nyttjar Boendetjänsten eller av annan part som vill utföra tjänster mot betalning. Användaren kan registrera sig för detta genom att skicka in en förfrågan om tjänsten i det registreringsformulär som finns tillgängligt via hemsidan: www.beliving.org.
3.2 Matchning
Önskemål om att utföra tjänster måste möta det behov som finns i utbud och efterfrågan om hjälp. BeLiving gör alltid sitt bästa med att finna tjänster för såväl hyresgästen att utföra som för hyresvärden att få utfört, men kan aldrig utlova en matchningsgaranti. Den användare som inte nyttjar Boendetjänsten matchas med Uppdragsgivare som efterfrågar enbart Servicetjänsten.
3.3 Utföranderegler för Servicetjänster
Varje användare som undertecknar avtal för att utföra Servicetjänster accepterar därmed de regler som finns angivna i ett Serviceavtalet. Serviceavtalet reglerar hur tjänsterna ska utföras och ger utrymme till Hyresvärden att ange förklaring och förtydligande av tjänstens utförande. Arbetstagaren för binder sig att följa avtalet och dess villkor för att få utföra tjänsterna.
3.4 Rutavdrag
För att berättigas Rut-avdrag ska beställaren och användaren av tjänsten uppfylla gällande villkor för Rut-avdraget. Du som vill utnyttja avdraget ansvarar för att villkor för avdrag är uppfyllda enligt Skatteverkets regler: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag
4. ANSVARSBEFRIELSE
4.1 Ansvar
Användaren av BeLivings tjänster accepterar att inte ställa BeLiving ansvarig för några som helst skador, tvister eller rättsliga kontroverser i förhållandet mellan användarna. BeLiving förmedlar enbart tjänsten och utfärdar heller inga garantier för parternas nöjdhet vid användningen.
4.2 Garantier
BeLiving har för avsikt att all information i tjänsten är så korrekt och uppdaterad som möjligt. BeLiving kan dock inte garantera att tillgängligheten till tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten i informationen som finns presenterad i tjänsten. BeLiving kan inte ställas till svars för om tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.
4.3 Rättighet och skyldighet
BeLiving har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot villkoren eller enligt BeLivings bedömning använder tjänsten på ett sätt som kan orsaka BeLiving eller tredje man skada.
BeLiving har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. BeLiving ska i dessa fall så skyndsamt som möjligt informera användaren om att tillgången av tjänsten stängs av eller begränsas i något avseende.